"); }) var I18n = { get locale(){ return "zh_tw"}, get validLocales(){return ["zh_tw","en","zh_cn"]}, set locale(v){return false}, set validLocales(v){return false} };
:::

公告「2019風險分析與食品安全管理發展趨勢研討會」。

  • 2019-09-04
  • 羅 貴文

「2019風險分析與食品安全管理發展趨勢研討會」

邀請國內學界及產業界之菁英,共同研討國內食安管理面臨之困難及挑戰,縮短各界對食安認知之差距,提昇國內食品產業之自主管理水準。透過此研討會,啟發與會人員進一步投入食品安全領域之動機與興趣,以達到培育人才及推廣食品安全教育之目的。
指導單位:教育部
主辦單位:國立中興大學食品科技產業創新教學推動中心、食品安全研究所
協辦單位:科技部生命科學研究推動中心
報名資訊:線上報名,即日起開放報名,至9月16日(一)截止。
活動收費:在學學生、國立中興大學教職員及「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫」食品科技產業創新領域夥伴學校教職員免費。社會人士收取報名費300元/人,活動當天現場收費。

中興大學食安所FB活動網址連結:https://www.facebook.com/events/203902167181185/
生推中心海報議程下載及報名請連結網址http://nchuftitcenter.com/1080927nchu.htm

万博体育品牌 90| 261| 828| 825| 672| 486| 807| 471| 891| 936| 474| 960| 855| 690| 933| 834| 492| 762| 276| 816| 462| 147| 759| 438| 78| 573| 351| 195| 966| 318| 813| 66| 114| 432| 987| 24| 573| 774| 384| 171| 510| 948|